ПОРЯДОК підвищення кваліфікації адвокатів України м. Київ, 2013 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року No 85

зі змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року No 219

зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року No 67

зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням Ради адвокатів України від 13 червня 2016 року No 167

ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації адвокатів України

м. Київ, 2013 рік

 1. Дія цього Порядку поширюється на адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність у формах, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також помічників адвокатів, які здійснюють свою діяльність у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Положення про помічника адвоката, в частині права підвищувати свою кваліфікацію на заходах з підвищення кваліфікації адвокатів України і отримання за результатами відповідного сертифікату.

На адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено, обов’язок щодо підвищення кваліфікації не поширюється. У випадку поновлення адвокатської діяльності, право на заняття якою було зупинено на рік і більше, адвокат проходить спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ. Адвокат проходить зазначені курси протягом шести місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю.

(доповнено згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67 та від 13.06.2016 р. No 167)

 1. Підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення та застосування.

(доповнено згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

 1. Підвищення кваліфікації адвокатів спрямовано на:
 • -  зміцнення їх правових навичок;
 • -  підвищення рівня усвідомлення ними правил адвокатської етики;
 • -  підвищення рівня усвідомлення прав людини та основоположних

свобод;

 • -  навчання повазі до прав та інтересів клієнтів;
 • -  навчання захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню;
 • -  навчання сприянню належному здійсненню судочинства та
реалізації права на справедливий суд;
- заохочення до участі у наданні безоплатної правової допомоги;
- інше поглиблення, розширення й оновлення їх професійних

знань, вмінь та навичок.

 1. Загальна організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні здійснюється Національною асоціацією адвокатів України, Радою адвокатів України та реалізується НААУ, радами адвокатів

регіону, Вищою школою адвокатури НААУ, ВКДКА та

кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури.

(доповнено згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

 1. Національна асоціація адвокатів України та Вища школа адвокатури НААУ:
 • -  організовують та проводять заходи з підвищення кваліфікації адвокатів на всеукраїнському та регіональному рівнях, а також в інших формах (он-лайн конференції, дистанційні курси, вебінари тощо);
 • -  здійснюють іншу діяльність, що пов’язана з організацію та проведенням заходів підвищення кваліфікації адвокатами;
 • -  видають методичні та інформаційні посібники з питань підвищення кваліфікації адвокатів.
(у редакції рішення Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)
 1. Ради адвокатів регіону:
 • -  організовують та проводять заходи з підвищення кваліфікації на регіональному рівні (не менше одного заходу на рік та загальною тривалістю не менше п’яти годин);
 • -  ведуть облік і щорічно узагальнюють інформацію про підвищення кваліфікації адвокатів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
 • -  видають адвокатам свідоцтво про підвищення кваліфікації (Додаток 1 до цього Порядку).
 • -  видають методичні та інформаційні посібники з питань підвищення кваліфікації адвокатів

У регіонах, де кількість адвокатів за даними ЄРАУ перевищує три тисячі осіб, можуть бути створені центри підвищення кваліфікації, засновниками яких є Вища школа адвокатури НААУ.

 1. Рада адвокатів України:

(зі змінами, згідно з

рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

- встановлює порядок та форми підвищення кваліфікації адвокатів; - координує роботу рад адвокатів регіону з питань підвищення
кваліфікації адвокатів;
- створює Експертну раду з питань акредитації та сертифікації з

підвищення кваліфікації адвокатами при НААУ (Експертна рада з питань акредитації та сертифікації НААУ);

(зі змінами, згідно з

рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

 1. Експертна рада з питань акредитації та сертифікації НААУ утворюється НААУ за рішенням Ради адвокатів України як постійно діючий колегіальний робочий орган при НААУ з метою організаційно-методичного забезпечення питань акредитації професійних програм підвищення кваліфікації та сертифікації осіб, які допускаються до організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатами, проведення таких акредитації та сертифікації. Експертна рада з питань акредитації та сертифікації НААУ діє відповідно до Положення про Експертну раду з питань акредитації та сертифікації НААУ, яке затверджується Радою адвокатів України.

Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ затверджуються:

- критерії (умови) акредитації професійних програм підвищення кваліфікації адвокатами та сертифікації осіб, які допускаються до

організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації

адвокатів;

 • -  положення про акредитацію професійних програм підвищення

кваліфікації адвокатів та сертифікації осіб, які допускаються до організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів;

 • -  порядок акредитації професійних програм підвищення кваліфікації адвокатів та сертифікації осіб, які допускаються до організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатів.

Головою Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ є Голова НААУ та Ради адвокатів України за посадою.

Чисельність та персональний склад Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ затверджується її Головою.

 1. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

(зі змінами, згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

 1. Видами підвищення кваліфікації адвокатів, що забезпечують його безперервність, є:
 • -  організовують та проводять заходи з підвищення кваліфікації адвокатів;
 • -  здійснюють за дорученням НААУ, Ради адвокатів України, Вищої школи адвокатури НААУ, рад адвокатів регіону іншу діяльність, що пов’язана з організацію та проведенням заходів підвищення кваліфікації адвокатів.

- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатів Вищої школи адвокатури НААУ, а також у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівня акредитації, які мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України та

сертифікат про акредитацію цих програм, виданий Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ, форма якого встановлена в Додатку 2 до цього Порядку;

 • -  участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах тощо, які організуються та проводяться за погодження Експертної ради з питань акредитації та сертифікації чи за участі НААУ, Ради адвокатів України, рад адвокатів регіону, Вищої школи адвокатури НААУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в Україні та за кордоном;
 • -  участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових, науково-практичних та науково-методологічних конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах тощо, які організуються та
проводяться загальнодержавними місцевими, всеукраїнськими та міжнародними об’єднаннями адвокатів та іншими громадськими організаціями юристів, в Україні та за кордоном, згідно програм, які акредитовані Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ, а експерти-доповідачі мають відповідні сертифікати про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів;

 • -  навчання у Школах адвокатської майстерності (у разі їх створення Вищою школою адвокатури НААУ у регіонах, де кількість адвокатів за даними ЄРАУ не перевищує трьох тисяч осіб) та центрах підвищення кваліфікації при Вищій школі адвокатури НААУ, а експерти-доповідачі мають відповідні сертифікати про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів;
 • -  публікації наукових або науково-практичних статей у друкованих або електронних фахових та інших професійних виданнях (газетах, журналах та інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном;
 • -  видання монографій, підручників, посібників, тощо;
 • -  інша діяльність визначена у Додатку 3 до цього Порядку.

Адвокати мають право вільно обирати види підвищення своєї кваліфікації, брати участь у будь-яких заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що проводяться органами адвокатського самоврядування незалежно від регіону його проведення, або інших, акредитованих Експертною радою НААУ, заходах, із отриманням відповідних сертифікатів.

(зі змінами, згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

 1. Професійні програми підвищення кваліфікації передбачають навчання:

а. за загальною складовою – удосконалення та оновлення знань і умінь з правових, методологічних, етичних та інших питань професійної діяльності адвоката;
б. за галузевою складовою – здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у певній галузі права чи сфері діяльності.

Професійні програми підвищення кваліфікації адвокатів, які розробляються вищими навчальними закладами ІІІ та IV рівня акредитації відповідно до наданих рекомендацій і акредитаційних стандартів потребують акредитації Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ.

З метою оцінки результатів засвоєння професійних програм підвищення кваліфікації може проводитись підсумковий контроль шляхом проведення тестування.

Адвокати, які успішно пройшли тестування за професійними програмами, отримують сертифікат про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами за формою, встановленою у Додатку 4 до цього Порядку.

Підвищення кваліфікації адвокатів за професійними програмами за загальною складовою протягом перших трьох років адвокатської діяльності здійснюються обов’язково.

(зі змінами, згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

 1. Юридичні та фізичні особи, які організовують та/або проводять заходи підвищення кваліфікації адвокатів на постійній основі (два і більше заходів на рік) отримують сертифікат (свідоцтво) про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ за формою, встановленою у Додатку 5 до цього Порядку. Не потребують отримання сертифікату про допуск до організації та/або проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів (акредитацію заходу) Національна асоціація адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, Вища школа адвокатури НААУ, ради адвокатів регіону, кваліфікаційно- дисциплінарні комісії адвокатури регіону, центри підвищення кваліфікації, засновниками яких є Вища школа адвокатури НААУ.

З метою віднесення заходу професійного спрямування до заходів з підвищення кваліфікації адвокатів, визначених цим Порядком, його організатори (крім організаторів, зазначених у абзаці другому цього пункту) не пізніше як за місяць до його проведення звертаються до Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ для отримання відповідної акредитації заходу. Таке звернення має містити:

 • -  найменування організатора заходу;
 • -  дату, місце проведення заходу, із визначеною кількістю місць для

слухачів;

 • -  програму заходу із зазначенням його теми та тривалості;

- перелік доповідачів/лекторів/тренерів/експертів заходу, які пройшли сертифікацію Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ.

У разі якщо доповідачі/лектори/тренери/експерти заходу не були попередньо сертифіковані Експертною радою НААУ, до звернення організатора заходу про його акредитацію також надається перелік зазначених осіб, а також їхні заяви на ім’я Голови Експертної ради НААУ про їх сертифікацію в якості експерта за темою (темами), з якою (якими) вони планують виступити на заході. До заяви додається резюме відповідної особи (із зазначенням П.І.Б., контактних даних, адреси для листування, даних про освіту, вчене звання та науковий ступінь (за наявності), професійний досвід, в т.ч. поточну посаду чи вид діяльності, список публікацій (за наявності) з відповідними посиланнями на он-лайн джерела або з наданням відповідних фотокопій, якщо вони були опубліковані в друкованих виданнях, дані

про досвід викладання в вищих навчальних закладах або участь у наукових та/або практичних заходах, зокрема, з теми, яка пропонується до сертифікації, та інші дані, які підтверджують високу кваліфікацію пропонованого експерта, наявність у нього теоретичних та практичних знань, умінь та навичок із пропонованої для сертифікації теми), а також розширені тези або презентація лекції за відповідною темою (темами);

- дані щодо оплатної участі адвокатів у заході з підвищення кваліфікації.

Національна асоціація адвокатів України реєструє звернення та направляє його до Експертної ради з питань акредитації та сертифікації НААУ для прийняття рішення.

Експертна рада з питань акредитації та сертифікації НААУ при прийнятті рішення про акредитацію заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, за участь у якому адвокати мають сплачувати кошти, може прийняти рішення про його акредитацію за умови встановлення організатором відсотку участі у цьому заході адвокатів на безкоштовній основі (не менше 10%).

За результатами участі адвоката (помічника адвоката) у заході з підвищення кваліфікації адвокатів організатором заходу йому видається відповідний сертифікат за формою, встановленою у Додатку 6 до цього Порядку.

(у редакції рішення Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67, доповнено, згідно з рішенням Ради адвокатів України від 13.06.2016 р. No 167)

 1. З метою оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів встановлюється відповідний період оцінювання тривалістю у три роки.
 2. За основу оцінювання підвищення кваліфікації адвокатів приймається система залікових балів, визначена у Додатку No 4

цього Порядку - один заліковий бал дорівнює одній годині навчання,

якщо інше не встановлено цим Порядком.
Адвокат має отримати не менше 30 залікових балів протягом періоду

оцінювання визначеного пунктом 13 цього Порядку.
Адвокат має отримати не менше 10 залікових балів кожного року,

протягом періоду оцінювання визначеного пунктом 13 цього Порядку. Надлишок залікових балів, отриманих протягом трирічного періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного трирічного періоду

оцінювання у кількості, що не перевищує 10 балів.
Адвокат має отримати не менше ніж 6 залікових балів за навчання з питань

етики та стандартів професійної діяльності протягом трирічного періоду оцінювання, визначеного пунктом 13 цього Порядку.

У разі тривалої (понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин, за відповідною заявою адвоката та за рішенням ради адвокатів регіону адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково.

Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах з підвищення кваліфікації (Додаток 6) та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами (Додаток 7), інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення.

Не пізніше 31 січня кожного року адвокат зобов’язаний надати раді адвокатів регіону картку обліку залікових балів, форма якої встановлена у Додатку 4 до цього Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом минулого року.

Зазначені документи можуть бути витребувані в адвоката у разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або про низький рівень якості наданої ним правової допомоги, та враховуються при розгляді дисциплінарної справи, а також при невиконанні адвокатом вимог абзацу восьмого цього пункту Порядку.

(зі змінами, згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

 1. Адвокатам, які виконали вимоги абзацу третього пункту 14 цього Порядку, радою адвокатів регіону видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації, форма якого встановлена у Додатку 3 до цього Порядку.
 2. Фінансування підвищення кваліфікації адвокатів може здійснюватися за рахунок коштів НААУ, Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої школи адвокатури НААУ, рад адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, регіональних, загальнодержавних та міжнародних спілок та асоціацій адвокатів, інших громадських організацій, адвокатських

об’єднань, адвокатів та інших джерел, не заборонених законодавством.

(зі змінами, згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

 1. Адвокати, які не виконують обов’язку щодо підвищення свого професійного рівня, а саме постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

(у редакції рішення Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Отримані адвокатами залікові бали, сертифікати та інші документи, що підтверджують підвищення кваліфікації адвокатів, здобуті останніми до затвердження Радою адвокатів України Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України від 16 лютого 2013 року зараховуються адвокатам як підвищення їхньої кваліфікації за попередній період.

(зі змінами, згідно з рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 р. No 67)

Поділіться у соціальних мережах: